Kata Asar Secara Etimologi Mempunyai Arti

Posted on

Tipcantik.com – Kata Asar Secara Etimologi Mempunyai Arti

Contoh Soal Ulangan Jawaban Al Qur’an Hadis Kelas bawah X Aliyah Materi Hadis, Sunnah, Khabar, dan Atsar  (Independen dan Essay)
A. Berilah stempel cabang (x) lega leter A, B, C, D, ataupun E di depan jawaban yang minimal bermartabat!

1. Secara etimologi, perkenalan awal hadis memiliki sejumlah fungsi, di antaranya adalah….
A. Perintah
B. Aturan
C. Akrab
D. Programa
E. Lama

2. Segala sesuatu nan ditetapkan makanya Utusan tuhan Saw, yang enggak terkait dengan masalah-keburukan fardu dan wajib adalah signifikansi hadis menurut ….
A. Ahli Usul Fikih
B. Ahli Zakar
C. Cerdik pandai Tabiin
D. Ahli Fikih
E. Pandai Hadis

3. Sunnah secara etimologi memiliki sejumlah arti. Yang bukan merupakan kekuatan sunnah secara etimologi ialah….
A. Pendirian
B. Tradisi
C. Kronologi yang ditempuh
D. Plonco
E. Kelanggengan

4. Menurut pandai hadis bahwa perbedaan hadis dengan sunnah adalah….
A. Sunnah lebih luas pengertiannya dari perbuatan nabi nabi muhammad.
B. Hadis dan sunnah sama saja.
C. Sunnah hanya solo pada Nabi Muhammad Saw.
D. Hadis lebih kuat berpokok sunnah.
E. Titah dapat disandarkan sreg selain Rasul Muhammad Saw.

5. Kata atsar secara etimologi mempunyai kelebihan ….
A. Do’a
B. Komoditas bekas
C. Sesuatu yang hijau
D. Tepung
E. Cirit dari sesuatu

6. Juru hadis mendefinisikan khabar adalah ….
A. Suatu berita yang berpokok dari jamhur perkataan nabi
B. Suatu berita nan khusus berasal sahabat Nabi
C. Suatu berita yang hanya mengandung hukum
D. Satu berita yang diterima semenjak sahabat dan tabiin
E. Suatu berita yang diterima dari Nabi Muhammad Saw, sahabat dan tabiin

Baca Juga:  Berikut Ini Yang Merupakan Pasangan Polimer Sintetik Adalah

7. Sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Saw, baik perkataan atau perbuatan beliau, sedangkan sabda hanya khusus mengenai perbuatan anda adalah menurut pendapat….
A. Ibnul Humam
B. Dr. Taufiq
C. Pakar Hadis
D. Pakar Fikih
E. Ahli Ushul

8. Secara garis besar persamaan antara sunnah dan hadis adalah ….
A. Keduanya merupakan perbuatan Nabi Saw.
B. Keduanya merupakan congor Rasul Saw.
C. Keduanya yakni taqrir Utusan tuhan Saw.
D. Keduanya berpunca kepada Nabi Saw.
E. Keduanya kadang-kadang bersumber berasal selain Nabi Saw.

9. Berikut ini pernyataan yang tidak ter-hormat tersapu dengan perbuatan nabi nabi muhammad, sunnah, khabar dan asar adalah ….
A. Sunnah lebih luas bermula puas hadis
B. Hadis makin luas daripada sunnah
C. Khabar selain dinisbahkan ke Nabi Saw, dapat pula dinisbahkan kepada Sahabat dan tabi’in
D. Khabar bertambah masyarakat daripada titah
E. Atsar lebih sering digunakan bagi sebutan lakukan perkataan sahabat

10. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan perbedaan al-Qur’an dengan hadis utusan tuhan adalah….
A. Al-Qur’an diturunkan bahasa dan maknanya terbit Allah Swt madya hadis dari Nabi.
B. Al-Qur’an tak boleh diriwayatkan maknanya saja, hadis boleh.
C. Al-Qur’an baik lafaz dan maknanya merupakan mu’jizat, hadis bukan mu’jizat
D. Al-Qur’an diturunkan melalui calo Jibril, sabda menerobos impi Nabi.
E. Membaca al-Qur’an bernialai ibadah dan berpahala, membaca hadis tidak.

B. Jawablah cak bertanya-pertanyaan dibawah ini dengan bersusila !

1. Apa yang dimaksud sunnah menurut istilah?
2. Uraikan persamaan perkataan nabi dan sunnah!
3. Jelasakan pengertian asar menurut etimologi dan terminologi?
4. Uraikan perbedaan titah, sunnah, khabar dan atsar!
5. Jelasakan perbedaan antara al-Qur’an dan hadis!

Baca Juga:  Arti Nomor Yang Anda Tuju Sedang Tidak Dapat Menerima Panggilan

Kunci Jawaban

Pilihan ganda
1. C
2. D
3. D
4. A
5. E
6. E
7. A
8. D
9. B
10. D

Uraian
1. Sunnah secara terminologi adalah Segala nan bersumber mulai sejak Nabi Muhammad Saw, baik konkret perkataan, ragam, taqrir, tabiat, fiil pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya.

2. Kemiripan hadis dan sunnah adalah sama-sebabat disandarkan kepada Nabi
Saw, baik konkret perkataan, perbuatan atau taqrir (ketetapan) kamu.

3. Menurut bahasa, atsar artinya bekasan sesuatu alias sisa sesuatu. asar berfaedah pula nukilan (nan dinukilkan). Karena itu doa yang dinukilkan/ berasal dari Nabi Saw, dinamakan doa ma’fur. Mengenai pengertian Atsar menurut istilah, galibnya jamhur berpendapat bahwa atsar mempunyai pengertian yang sebabat dengan khabar dan perbuatan nabi nabi muhammad.

4. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas bersumber hadis. Khabar selain dinisbahkan kepada Utusan tuhan Muhammad Saw, dapat sekali lagi dinisbahkan kepada sahabat dan tabiin. Khabar lebih umum dari titah, karena masuk didalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad Saw, Atsar lebih pelalah digunakan bagi sebutan bagi perkataan sahabat Rasul Muhammad Saw, lamun kadang-kadang dinisbahkan kepada ia.

5. Perbedaan dari segi bahasa dan makna.

– Al-Qur’an diturunkan dengan bahasa dan maknanya bersama-sama dari Tuhan Swt.

– Perbuatan nabi nabi muhammad adalah bahasadan maknanya dari Nabi Saw.

Perbedaan mulai sejak segi periwayatan

– Al-Qur’an bukan boleh diriwayatkan dengan maknanya saja sebab bisa mengurangi kemukjizatannya

– Hadis boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Yang terpenting internal hadis adalah penyampaian maksudnya.

Perbedaan dari segi kemukjizatan.

– Al-Qur’an baik lafal maupun maknanya merupakan mukjizat.

– Perbuatan nabi nabi muhammad bukan merupakan mukjizat.

Baca Juga:  Bagian Akar Yang Dilalui Oleh Air Tanah Secara Berturut-turut Adalah

Perbedaan dari segi nilai membacanya.

– Al-Qur’an diperintah cak bagi dibaca, baik lega hari shalat (wajib membaca Surah al-Fatihah) maupun di luar shalat andai ibadah, baik orang yang membacanya itu mengerti maksudnya maupun enggak

– hadis dilarang dibaca saat shalat dan membacanya tidak dinilai ibadah. Yang terpenting dalam hadis yaitu bakal dipahami, dihayati dan diamalkan.

Terima Kasih Atas Kunjungannya. Kunjungilah selaluwww.bacaanmadani.com sebaiknya berguna. Aamiin.

Kata Asar Secara Etimologi Mempunyai Arti

Sumber: https://asriportal.com/kata-asar-secara-etimologi-mempunyai-arti/